Št. objave Naslov
887. Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg)
888. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
889. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
890. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
891. Pravilnik o izvrševanju probacijskih nalog
892. Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
893. Pravilnik o pristojbinah za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter cenah tiskovin
894. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah
895. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026)
896. Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
897. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost
898. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi
899. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Metliška črnina in Belokranjec
900. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
901. Odredba o objavi datuma vzpostavitve dela osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje za elektronsko oddajo ponudb in prijav
902. Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
903. Sodba in sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. Uv 10/2017
904. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
905. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
906. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina
907. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina
908. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
909. Akt o prenehanju veljavnosti Meril za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev
910. Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol
911. Merila za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
912. Poročilo o gibanju plač za januar 2018
913. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2018
914. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici
915. Sklep o razpisu nadomestnih volitev
916. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje
917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje
918. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje
919. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer
920. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži
921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev
922. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev
923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje
924. Pravilnik o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma
925. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020
926. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine za nepremičnine v k.o. Željne, k.o. Polom, k.o. Mozelj, k.o. Črni Potok in k.o. Stara Cerkev
927. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017
928. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018
929. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska – sever'' v Murski Soboti
930. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica
931. Sklep o spremembi Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra
932. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana v Visokošolsko središče Sežana d.o.o.
933. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2018
934. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča
935. Sklep o ceni začasnega financiranja kanalščine
936. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
937. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 – rebalans I.
938. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
939. Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
940. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca
941. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
942. Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
943. Popravek Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C)