Št. objave Naslov
865. Avtentična razlaga 631. člena Obligacijskega zakonika (OROZ631)
866. Sklep o seznanitvi, da predsednik republike ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade
867. Imenovanje Komisije predsednika Republike Slovenije za pomilostitve
868. Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper
869. Sprememba in dopolnitev Statuta javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina
870. Sklep o začetku priprave tretje spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Liko Vrhnika d.d. v Borovnici
871. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarske cone v Celju«
872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Mirna Peč
873. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč
874. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
875. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Topli Vrh
876. Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec
877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)
878. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017
879. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
880. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
881. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017
882. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
883. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanje storitve gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o.
884. Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve »pomoč družini na domu«
885. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj
886. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 za širitev stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica