Št. objave Naslov
41. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Parani, v Argentinski republiki
42. Odločba o imenovanju mag. Jožeta Kozine za vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
43. Pravilnik o službeni izkaznici pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah in pristaniškega nadzornika
44. Sklep o ugotovitvi razširjene dejavnosti celotne Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije
45. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2017
46. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
47. Obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
48. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena
49. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526
50. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina
51. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2018
52. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017
53. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2018
54. Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava
55. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
56. Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017
57. Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
58. Popravek Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina
59. Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena