Št. objave Naslov
736. Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev
737. Uredba o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov
738. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
739. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena
740. Dopolnitev Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
741. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113
742. Pravilnik o podrobnejših pogojih za opravljanje nalog javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije
743. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
744. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
745. Odredba o določitvi datuma začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku
746. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
747. Sklep o uporabi Smernic o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)
748. Sklep o merilih za določitev pomembne banke
749. Sklep o uporabi Priporočila o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine
750. Sklep o uporabi Smernic o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev z namenom odkrivanja manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila ter o postopkih nadaljnjega ravnanja v primeru prenosov sredstev, ki ne vsebujejo zahtevanih informacij
751. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Metlika v Občini Metlika
752. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
753. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v radijskih programih, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2018
754. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za razvoj con – SDOPN3
755. Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območju Občine Dobrepolje
756. Obvezna razlaga določila prvega odstavka 57. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec
757. Obvezna razlaga določil druge alineje 4. točke 9. člena, tretjega odstavka 11. člena, petega odstavka 11. člena, prvega odstavka 7. točke 13. člena in prvega odstavka 3. točke 26. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora VS 8/6-5 Selo
758. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrova - Polhov Gradec
759. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje
760. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grosuplje
761. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina
762. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
763. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina
764. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig
765. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2018
766. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del po skrajšanem postopku
767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020
768. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
769. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode
770. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode
771. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
774. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode
775. Pravilnik o priznanjih Občine Medvode na področju kulture
776. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
777. Sklep o soglasju, da Občina Medvode postane ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča
778. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 1976 Preska
779. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1972 Senica
780. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1970 Smlednik
781. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1974 Zgornje Pirniče
782. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode
783. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Sveti Jurij
784. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
785. Statut Občine Šmarješke Toplice
786. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Šmarješke Toplice
787. Odlok o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice
788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice
789. Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje
790. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava
791. Sklep o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava
792. Pravilnik o dodelitvi državne pomoči za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre
793. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ajdovščina
794. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 150 Pod Dunajsko cesto
795. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje