Št. objave Naslov
678. Uredba o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj
679. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov
680. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih
681. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
682. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi
683. Pravilnik o načinu in postopku analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini
684. Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu
685. Odločba o soglasju k sklepu ustanoviteljev ustanove Fundacije SICEH, ustanova za razvoj kibernetike
686. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
687. Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina
688. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
689. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2018
690. Razlaga v zvezi z izvajanjem 54. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
691. Pravilnik o postopku izvedbe javnega razpisa v Občini Borovnica
692. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
693. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cankova
694. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova
695. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova
696. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
697. Letni program športa Občine Cankova za leto 2018
698. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno
699. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
700. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
701. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica
703. Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica
704. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica
705. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica
706. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
707. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Lendava
708. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva
709. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Lendava – Népi Egyetem Lendva v plačni razred
710. Poročilo o izidu nadomestnih volitev treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji v letu 2018
711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice
712. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
713. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
714. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
715. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
716. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
717. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
718. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
719. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2018
720. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica
721. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža
722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža
723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica
724. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah parc. št. 940/451 in 940/453, obe k.o. 1697 – Lanišče
725. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2285/2, k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696 2285/2
726. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020
728. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018
729. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obvoznica Žiri
730. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ZI38 – Ob Jezernici II
731. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1674/4 in 1675/2, obe k.o. 2642 Grosuplje
732. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1199/16, k.o. 1787 Mali vrh
733. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1301/2, 2191/5, 2191/13, 2191/14, 2191/18, 2191/19, 2194/3, 2194/8, 2194/9, 2194/10, 2195/7, 2195/11, 2198/9, 2198/10, 2198/14, 2198/15, 2198/18, 2198/19, 2198/21, 2198/27, 2198/28, 2198/29 in 2198/30, vse k.o. 1789 Ponova vas
734. Sklep o določitvi vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin
735. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica