Št. objave Naslov
586. Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP)
587. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B)
588. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A)
589. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg
590. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji
591. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
592. Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
593. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020)
594. Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke
595. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov
596. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije
597. Dopolnitve Študentske ustave (ŠU-3A)
598. Študentska ustava (ŠU-3-UPB)
599. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
600. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Borovnica
601. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2018
602. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2018
603. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Golovec – območji GOS-1 in GOS-2
604. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje - sever
605. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje
606. Sklep št. 1/18 o ukinitvi statusa javnega dobra
607. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje
608. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Mežica
609. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B
610. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)
611. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5
612. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko
613. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«
614. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks
615. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica
616. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje
617. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Škocjan
618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2018
619. Obvezna razlaga 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
620. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »TRGOVSKI OBJEKT«
621. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza)
622. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu
623. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje
624. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič
625. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
626. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi v plačni razred
627. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi v plačni razred
628. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi v plačni razred
629. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred
630. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni razred
631. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec
632. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2018
633. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2018
634. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Občini Železniki
635. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2018
636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri
637. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh
638. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič
639. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
640. Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju
641. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o.
642. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94
643. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04
644. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice
645. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci
646. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava
647. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03
648. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81
649. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
650. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
651. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
652. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
653. Splošni akt o cestninjenju
654. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest