Št. objave Naslov
541. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)
542. Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv)
543. Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)
544. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-H)
545. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A)
546. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta
547. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Seattlu, v Združenih državah Amerike
548. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Seattlu, v Združenih državah Amerike
549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
550. Odredba o objavi datuma prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb
551. Sklep o uporabi Smernic o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah
552. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in poslancev v državni zbor
553. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica
554. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Cankova, predstavnika naselja Gerlinci
555. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda RIC Bela krajina v plačni razred
556. Obvezna razlaga 103. in 104. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica
557. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
558. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vetrne elektrarne Knežak (v nadaljevanju OPPN)
559. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti iz Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora
560. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična
561. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Smodnišnice
562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
563. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
564. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči
565. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
566. Odlok o spremembah Odloka o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid
567. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o.
568. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki
569. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
570. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
571. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2018
572. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
573. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo)
574. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka št. 2
575. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 02/1 – J del
576. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
577. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
578. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
579. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razgledni stolp na Rudnici
580. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
581. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.3)
582. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018
583. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba
584. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
585. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica