Št. objave Naslov
515. Uredba o državnem prostorskem načrtu za Varovano parkirišče Brdo zahod s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi
516. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
517. Odločba o imenovanju Janje Aleksandre Koren za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
518. Pravilnik o vrsti in obsegu posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti določenih policistov
519. Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav
520. Sklep o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč
521. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah IX. in X. volilne enote
522. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice
523. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic
524. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov
525. Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami
526. Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov
527. Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture
528. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2018
529. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
530. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
531. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni center Semič v plačni razred
532. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
533. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018
534. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu
535. Statut Občine Šentrupert
536. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
537. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica
538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018
539. Popravek zaporedne številke strani v Uradnem listu RS, št. 11/18 z dne 23. 2. 2018
540. Tehnični popravki Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika