Št. objave Naslov
411. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C)
412. Odlok o volitvah članov Sodnega sveta
413. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
414. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija
415. Sklep o imenovanju člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije
416. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja
417. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018
418. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
419. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah ustanovitvenega akta ustanove »Fundacija Univerze v Novi Gorici, ustanova«
420. Sklepi o imenovanju predsednika in namestnika predsednika volilne komisije
421. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4)
422. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018
423. Pravilnik o volitvah predstavnikov občine v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
424. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova
425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova
426. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cankova
427. Sklep o pomoči za novorojence v Občini Cankova
428. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora CA 5 – gospodarska cona
429. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Cankova
430. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata novoizvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Cankova
431. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za JV del območja urejana RA 41 na Rakeku
432. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018
433. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj
434. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
435. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
436. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
437. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
438. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
439. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018
440. Pravilnik o spremembi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica
441. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018
442. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kostanjevica na Krki
443. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
444. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki v 1. Volilni enoti
445. Sklep o ukinitvi javnega dobra
446. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
447. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci
448. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija
449. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
450. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brezovica
451. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
452. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold
453. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020
454. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji
455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
456. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra