Št. objave Naslov
3730. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
3731. Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-D)
3732. Zakon o dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1A)
3733. Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah
3734. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana
3735. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3736. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
3737. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
3738. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti
3739. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre
3740. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2018
3741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran
3742. Sklep o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran
3743. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvodnjavanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOK in OA za obdobje 2018–2020
3744. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
3745. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018
3746. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
3747. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018
3748. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018
3749. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2018
3750. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Ilirska Bistrica
3751. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje
3752. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabo
3753. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2018
3754. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3755. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper
3757. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
3758. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018
3759. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
3760. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj
3761. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj za leto 2018
3762. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo
3763. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija
3765. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2018
3766. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljubno
3767. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2018
3768. Odlok o nalogah in financiranju mestne in krajevnih skupnosti v Občini Metlika
3769. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč
3770. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2018
3771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Škrubov vrh za del SEVER 1
3772. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3773. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2018
3774. Sklep o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s pitno vodo
3775. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2018
3776. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
3777. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018
3778. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018