Št. objave Naslov
3698. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
3699. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
3701. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd
3702. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela)
3703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018
3704. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija
3705. Koncesijski akt za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji
3706. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018
3707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
3708. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov
3709. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
3710. Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja
3711. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki v zvezi z dostopom do voda
3712. Uredba o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem
3713. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
3714. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike
3715. Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
3716. Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
3717. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
3718. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju
3719. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena
3720. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
3721. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
3722. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov
3723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
3724. Tarifa nadomestila stroškov za dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov
3725. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov
3726. Tarifa 2018 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa
3727. Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
3728. Tarifa 2018 o plačilih za izvajanje poštnih storitev
3729. Tarifa 2018 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja