Št. objave Naslov
3592. Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)
3593. Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI)
3594. Zakon o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A)
3595. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G)
3596. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002
3597. Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki
3598. Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo
3599. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3600. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2018
3601. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
3602. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3603. Odredba o programu specializacije iz klinične logopedije
3604. Odločba o prenehanju ustanove Sklad dela Ribnica, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3605. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in Zakon o vodah nista v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna z odložnim rokom
3606. Sklep o uporabi Smernic o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013
3607. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018
3608. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre
3609. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec
3610. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2018
3611. Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje
3612. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2017
3613. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
3614. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2018
3615. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna
3616. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna
3617. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2018
3618. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Grosuplje
3619. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina
3620. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2018
3621. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 785/14, k.o. 1812 – Dedni Dol
3622. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra parc. št. 644/3, k.o. 1812 – Dedni Dol
3623. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1587/26, k.o. 1810 – Stična
3624. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra parc. št. 652/2 in 671/4 obe k.o. 1810 – Stična
3625. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2003/32, k.o. 1831 – Višnje
3626. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 2003/29, k.o. 1831 – Višnje
3627. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih
3628. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči
3629. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3630. Odlok o rebalansu-3 proračuna Občine Kobarid za leto 2017
3631. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2018
3632. Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Kobarid
3633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid
3634. Sklep o razpisu nadomestnih volitev
3635. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Kozje
3636. Pravilnik o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Kozje
3637. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Kozje
3638. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje
3639. Sklep o ceni vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Zmajček Kozje
3640. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
3641. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2018
3642. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora za leto 2018
3643. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2017
3644. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2018
3645. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci
3646. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci
3647. Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško
3648. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško
3649. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2017
3650. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
3651. Sklep o subvencioniranju najemnine za opravljanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc
3652. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo – del
3653. Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
3654. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2018
3655. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok
3656. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018 na območju Občine Loški Potok
3657. Obvezna razlaga prve alineje tretjega odstavka 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
3658. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica
3659. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017
3660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018
3661. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 2)
3662. Odlok o dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018 (spremembe proračuna št. 2)
3663. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno
3664. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Mokronog - Trebelno
3665. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno
3666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017
3667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018
3668. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2018
3669. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)
3670. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)
3671. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica
3672. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Osilnica
3673. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Osilnica
3674. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2018
3675. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Med vrtovi
3676. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ob Belokriški
3677. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Park cvetja
3678. Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020
3679. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2018
3680. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič
3681. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Črmošnjice (enota CRM-4)
3682. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2018
3683. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
3684. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo območje UN1/108 pod Vešenikom
3685. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice« UN 1/117
3686. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono UN 1/116
3687. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Bezovnik
3688. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža
3689. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2018
3690. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2018
3691. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3692. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018
3693. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica
3694. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2018
3695. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
3696. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del
3697. Preklic Začasne tarife za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v radijskih programih, ki nimajo statusa programa nacionalnega pomena