Št. objave Naslov
3373. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug
3374. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
3375. Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
3376. Sklep o spremembah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017
3377. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
3378. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
3379. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz
3380. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
3381. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja
3382. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča
3383. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2017
3384. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Beltinci
3385. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA19 – Parižlje (Šket)
3386. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje
3387. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija
3388. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
3389. Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija
3390. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2018
3391. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija
3392. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica
3393. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan
3394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
3395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik
3396. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1
3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1
3398. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik
3399. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018
3400. Sklep o opustitvi javnega dobra
3401. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta VK-10
3402. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016
3403. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
3404. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
3405. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2018
3406. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
3407. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih
3408. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3409. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Rogašovci
3410. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogašovci
3411. Sklep o potrditvi cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3412. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2017