Št. objave Naslov
3263. Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH)
3264. Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS)
3265. Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1D)
3266. Zakon o spremembah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2B)
3267. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S)
3268. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O)
3269. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K)
3270. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A)
3271. Zakon o varuhu človekovih pravic (uradno prečiščeno besedilo) (ZVarCP-UPB2)
3272. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe
3273. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti
3274. Pravilnik o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic
3275. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi provenienčnih območij
3276. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
3277. Sklep o določitvi seznama dežurnih lekarn, ki zagotavljajo 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili
3278. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove »Ustanova Fundacija Gea 2000«
3279. Odločba o prenehanju ustanove Fundacija Storylink, dobrodelna ustanova
3280. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2018 do 15. 7. 2018
3281. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
3282. Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju
3283. Sklep o uporabi Smernic ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II
3284. Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
3285. Poročilo o gibanju plač za september 2017
3286. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
3287. Aneks številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
3288. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2017
3289. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2017
3290. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci
3291. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2018
3292. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod
3293. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2018
3294. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci
3295. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za Občino Črenšovci
3296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017
3297. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci
3298. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh
3299. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2017
3300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3301. Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ
3302. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks
3303. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1297/45, k. o. 2127 – Nemilje
3304. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 250/9 in 250/10, k. o. 2121 – Klanec
3305. Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine
3306. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
3307. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2018
3308. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4/2017
3309. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2017
3310. Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018
3311. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k. o. Vižmarje, Spodnja Šiška in Glince
3312. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k. o. Vižmarje, Šentvid nad Ljubljano, Tomišelj, Trebeljevo, Šujica, Grič, Lipoglav, Trnovsko predmestje, Spodnja Šiška, Brdo, Gradišče II, Dravlje, Gameljne, Stanežiče, Glince, Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Kašelj, Zadobrova, Podmolnik, Javor in Volavlje
3313. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018
3314. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
3315. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Murska Sobota
3316. Sklep o pripojitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. k javnemu podjetju Komunala, javno podjetje d.o.o. ter o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. za leto 2017
3317. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska – sever'' v Murski Soboti
3318. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)
3319. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)
3320. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci
3321. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radeče
3322. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Preški Vrh
3323. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
3324. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh
3325. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2018
3326. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
3327. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
3328. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2018
3329. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2018
3330. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2018
3331. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
3332. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2018
3333. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
3334. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
3335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017
3336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času pri opravljanju gostinske dejavnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
3337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
3338. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice
3339. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje S 32 zahod
3340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – UN1/130
3341. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za dozidavo k Lambrechtovem domu
3342. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko stavbo v Prelogah
3343. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3344. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
3345. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice
3346. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Šmarješke Toplice
3347. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
3348. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina
3349. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina
3350. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2018
3351. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018
3352. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 1. 1. 2018 dalje
3353. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2018
3354. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič
3355. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče
3356. Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Turnišče
3357. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava
3358. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 34 – Podkraj del v Zagorju ob Savi
3359. Sklep o razveljavitvi sklepov o določitvi vrednosti točke za obračun NUSZ
3360. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva v določenih objektih Ministrstva za kulturo
3361. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
3362. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
3363. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme
3364. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3365. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ-8 (območje opuščene mlekarne v Medlogu)
3366. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne članice Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
3367. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za dopolnitev športno rekreacijskega centra Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja
3368. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Šentrupert za leto 2017
3369. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert
3370. Sklep o pripravi prvih (1) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert
3371. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2p)
3372. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah