Št. objave Naslov
3190. Zakon o Slovenski matici (ZSMat)
3191. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2C)
3192. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J)
3193. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-C)
3194. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1A)
3195. Pravilnik o podeljevanju naziva primarij
3196. Sklep o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah
3197. Sklep o spremembi Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
3198. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
3199. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI)
3200. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke
3201. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3202. Izid volitev predsednika republike
3203. Delni izid volitev članov državnega sveta
3204. Razlaga v zvezi z izvajanjem 102. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
3205. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2018
3206. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3207. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3208. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2018
3209. Poročilo o izidu nadomestnih volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na nadomestnih lokalnih volitvah, dne 26. novembra 2017
3210. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani
3211. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani
3212. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 – 1. rebalans proračuna
3213. Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3214. Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra
3215. Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra
3216. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3217. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica
3220. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018
3221. Odlok o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek
3222. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2018
3223. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2018
3224. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Postojna
3225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna
3226. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna
3227. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje prenove in izgradnje varovanih oddelkov v Domu upokojencev Postojna
3228. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017
3229. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
3230. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Topliško vas
3231. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji
3232. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
3233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje
3234. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2018
3235. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kulturni center Trebnje
3236. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PO 3/2
3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Žalec
3238. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec
3239. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
3240. Statut Občine Žiri
3241. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žiri
3242. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žiri
3243. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žiri
3244. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Žiri
3245. Sklep o izvzemu iz javnega dobra in zamenjava parcele
3246. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017
3247. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju OPPN Pešnica 1 – za del EUP ŠE 37/1
3248. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2017
3249. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2018
3250. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3251. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PL21/1, Planina pri Sevnici
3252. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor
3253. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena
3254. Uredba o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena
3255. Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3256. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
3257. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
3259. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3260. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3261. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2017
3262. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici