Št. objave Naslov
3064. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E)
3065. Zakon o spremembi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-L)
3066. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20-A)
3067. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3068. Sklep o izvolitvi članov Državnotožilskega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije
3069. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Melbournu, v Avstraliji
3070. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Geelongu, v Avstraliji
3071. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Geelongu, v Avstraliji
3072. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
3073. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON
3074. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sodnega sveta Republike Slovenije
3075. Pravilnik o razveljavitvi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sodnega sveta Republike Slovenije
3076. Poročilo o izidu glasovanja in izidu referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki je bil 24. 9. 2017
3077. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Trbovlje
3078. Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije
3079. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev štirih članov Državnotožilskega sveta, ki jih izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, ki so potekale 16. novembra 2017
3080. Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik)
3081. Statut Občine Grosuplje
3082. Poslovnik Občinskega sveta Občine Grosuplje
3083. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Križevci
3084. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Brege
3085. Statut Občine Ljubno
3086. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ljubno
3087. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ljubno
3088. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec
3089. Popravek Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2017
3090. Popravek Sklepa o določitvi ekonomske cene v JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje