Št. objave Naslov
2971. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov
2972. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
2973. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in pobude
2974. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji volilne enote 200 – Postojna
2975. Poročilo o gibanju plač za avgust 2017
2976. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2017
2977. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
2978. Razlaga v zvezi z izvajanjem 104. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
2979. Mnenje v zvezi z izvajanjem 81. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
2980. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2981. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Jesenice
2982. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
2983. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje
2984. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Komenski Kras
2985. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2986. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2987. Odlok o spremembi Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad
2988. Odlok o spremembi Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2989. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2990. Sklep o dopolnitvi in spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica
2991. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2017_II
2992. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2017
2993. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2994. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2017
2995. Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje
2996. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Murska Sobota
2997. Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Murska Sobota
2998. Odlok o določitvi imena ulice – drevoreda v mestu Murska Sobota
2999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
3000. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
3001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
3002. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka
3003. Sklep o javni koristi za razlastitev nepremičnin
3004. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prebold
3005. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2017
3006. Sklep o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
3007. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
3009. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3010. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
3011. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2018
3012. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske
3013. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 361 Marina Livada
3014. Stališče do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi
3015. Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
3016. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije
3017. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3018. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3019. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
3020. Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
3021. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2018–2022
3022. Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja
3023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3024. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
3025. Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj