Št. objave Naslov
2913. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
2914. Gradbeni zakon (GZ)
2915. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
2916. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G)
2917. Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)
2918. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2919. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 23. 10. 2017
2920. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017
2921. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018
2922. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi
2923. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
2924. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna
2925. Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna