Št. objave Naslov
2694. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine Z-3/11
2695. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
2696. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje
2697. Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov in mesnih pripravkov
2698. Pravilnik o dispečerski službi zdravstva
2699. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje
2700. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2701. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 810 – Ptuj
2702. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2017
2703. Kolektivna pogodba za lesarstvo
2704. Dodatek št. 11 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
2705. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica
2706. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
2707. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica
2708. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas – območje NV-4-1
2709. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2710. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2711. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2712. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2713. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Dravograd
2714. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«
2715. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane
2716. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas - Poljane
2717. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
2718. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2719. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2720. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
2721. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica
2722. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje
2723. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
2724. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Lama – Dekani«
2725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
2726. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper
2727. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev kompleksa »Panajotopulo«
2728. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev »Centralnega parka Koper«
2729. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poklicne gasilske enote Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036)
2730. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2017
2731. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2017
2732. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na območju individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici
2733. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija
2734. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2735. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2736. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova (del)
2737. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 311 Zalog
2738. Pravilnik o uporabi športnih objektov v Občini Log - Dragomer
2739. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
2740. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2017
2741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik
2742. Sklep o višini parkirnine na javnih parkirnih površinah v Občini Medvode
2743. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
2744. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1977 Sora
2745. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1977 Sora
2746. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1972 Senica
2747. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Mirna Peč
2748. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Občine Mirna Peč
2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
2750. Odlok o občinskih cestah
2751. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Rečica ob Savinji
2752. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina
2753. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje širitve zdravilišča severozahod v Rogaški Slatini
2754. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
2755. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Straža
2756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017
2757. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
2758. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
2759. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 10. 2017 dalje
2760. Odlok Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ZI 38 – Ob Jezernici
2761. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2762. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2018
2763. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2017
2764. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
2765. Popravek Pravilnika o rudarski tehnični dokumentaciji
2766. Popravek Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
2767. Popravek Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del
2768. Popravek Odloka o podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju