Št. objave Naslov
2598. Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
2599. Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1
2600. Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu
2601. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
2602. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom
2603. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole
2604. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
2605. Pravilnik o spremembah Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih
2606. Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
2607. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Velenju
2608. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 308 – Ljubljana Šiška
2609. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa
2610. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
2611. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
2612. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina
2613. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II
2614. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina
2615. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina
2616. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci
2617. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci
2618. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci
2619. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci
2620. Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2017 v Občini Beltinci
2621. Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica
2622. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017
2623. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2624. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica
2625. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2626. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
2627. Sklep št. 4/17 o ukinitvi statusa javnega dobra
2628. Sklep o začetku priprave Spremembe Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever (Uradni list RS, št. 89/14) – skrajšani postopek
2629. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna
2630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
2631. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja
2632. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2017
2633. Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
2634. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrova, Babna Gora, Polhov Gradec, Setnik in Šentjošt
2635. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2636. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2637. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci
2638. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2639. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2017
2640. Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom na Mašunu
2641. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
2642. Akt o spremembi in dopolnitvi Koncesijskega akta o izvedbi projekta »Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje«
2643. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
2644. Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05)
2645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah
2646. Odlok o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
2647. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje
2648. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje
2649. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (PUP celota Občine Luče)
2650. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče, Gornji Grad
2651. Poslovnik Občinskega sveta Občine Metlika
2652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika
2653. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Melika d.o.o.
2654. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
2655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018
2656. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje – SD OPN 1
2657. Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica
2658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica
2659. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
2660. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
2661. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2662. Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Rogašovci
2663. Odlok o urejanju javnih površin v Občini Rogašovci
2664. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
2665. Odlok o mladini v Občini Slovenske Konjice
2666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas
2667. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo piščančje farme v Ličenci
2668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica
2669. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine Šmarješke Toplice
2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice
2671. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
2672. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2673. Odredba o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec–Dolenje Kronovo na delu od km 1,764 do km 2,339
2674. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
2675. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič
2676. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
2677. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2678. Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami
2679. Uredba o spremembah Uredbe o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev
2680. Popravek Pravilnika o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov