Št. objave Naslov
2433. Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ)
2434. Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1)
2435. Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV)
2436. Zakon o spremembi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-D)
2437. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H)
2438. Zakon o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B)
2439. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G)
2440. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B)
2441. Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP)
2442. Ukaz o razrešitvi namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
2443. Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
2444. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
2445. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja, mošta in vina
2446. Odločba o soglasju k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga«
2447. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 27. člena, prvi in drugi odstavek 38. člena ter prvi in drugi odstavek 391. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo
2448. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru
2449. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem
2450. Poročilo o gibanju plač za julij 2017
2451. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2017
2452. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije
2453. Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
2454. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017
2455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin
2456. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2457. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
2458. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje
2459. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Cankova, predstavnika avtohtone romske skupnosti
2460. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2017
2461. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2017
2462. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2017
2463. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o.
2464. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki
2465. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico
2466. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj
2467. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
2468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
2469. Sklep o začetku postopka priprave sprememb dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo
2470. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del
2471. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
2472. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
2473. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
2474. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč
2475. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mirna Peč
2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč
2477. Pravilnik o uporabi Dvorane OŠ Toneta Pavčka
2478. Pravilnik o uporabi Telovadnice na naslovu Trg 8
2479. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč
2480. Cenik o oblikovanju cene storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh v Mestni občini Murska Sobota, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev
2481. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota
2482. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 02/1 – J del
2483. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2017
2484. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji
2485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Rečica ob Savinji
2486. Odlok o podelitvi naziva Častna občanka Občine Semič
2487. Sklep o subvencioniranju fiksnega dela cene storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič
2488. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2489. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2490. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2491. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Sodražica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in za izvolitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
2492. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017-II
2493. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
2494. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 24. 9. 2017
2495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017
2496. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017
2497. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
2498. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi
2499. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve »pomoč na domu«
2500. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2017
2501. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
2502. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
2503. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2504. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Črenšovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
2505. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
2506. Odlok o sofinanciranju turističnih programov v Občini Jesenice
2507. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice UPB1
2508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
2509. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne članice Občinskeg sveta Občine Jesenice
2510. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2017
2511. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarskih javnih služb
2512. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2513. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive
2514. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
2515. Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije
2516. Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije