Št. objave Naslov
2415. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
2416. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2017
2417. Pravilnik o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov
2418. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve
2419. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o izločanju dokumentarnega gradiva
2420. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke
2421. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski
2422. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine
2423. Sklep o prenehanju Navodila 1 Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti
2424. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču
2425. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2426. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kopališča Žusterna
2427. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje marine v Kopru
2428. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2017
2429. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM_40
2430. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoto urejanja ŠM_40
2431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
2432. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017