Št. objave Naslov
2346. Pravilnik o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu
2347. Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije
2348. Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov
2349. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
2350. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture
2351. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
2352. Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013
2353. Poslovnik Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije
2354. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2017
2355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje jug
2356. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA9 – Rakovlje in Braslovče Terase 3 – zahod
2357. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Volčje, območje VOL-03
2358. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču (1. faza)
2359. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-27 Šmarca – Pod Menino in KA-183
2360. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OŠ-01 Oševek
2361. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
2362. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ŠH 6/1 in ŠH 6/2 – zadrževalnik Žabnica
2363. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ŠH 15/1, ŠH 15/2 in KR ST 20 – zadrževalnik Sorška reka
2364. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017
2365. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 223 Šmartinka – BTC (del)
2366. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2017
2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica
2368. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
2369. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ureditve površin nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah – območje EUP VO 03
2370. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza
2371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sn3 – »Krnice2« – del
2372. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec
2373. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.4)
2374. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.5)
2375. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.3)
2376. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.6)
2377. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24
2378. Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom
2379. Tehnični popravek Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold