Št. objave Naslov
222. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT)
223. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2D)
224. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2B)
225. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1A)
226. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi
227. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov
228. Uredba o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture
229. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Seulu, v Republiki Koreji
230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka
231. Odločba o ugotovitvi, da peti odstavek 1.a člena in prvi odstavek v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 6.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja nista v neskladju z Ustavo
232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih
233. Pravila poslovanja KDD
234. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
235. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
236. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017
237. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2017
238. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2018
239. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer
240. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017
241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju
242. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas po kratkem postopku
243. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
245. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica
246. Sklep o izločitvi javnega dobra
247. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
248. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2017
249. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2018
250. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid
251. Spremembe in dopolnitve Statuta »Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje«
252. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko cesto«
253. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj
254. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Metlika
255. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2017
256. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2018
257. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec
258. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2017
259. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
260. Koncesijski akt za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica«
261. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba
262. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentjur
263. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
264. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2017
265. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2017
266. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri
267. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017
268. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
269. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin
270. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica