Št. objave Naslov
2295. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet
2296. Odlok o volitvah članov Državnotožilskega sveta
2297. Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin
2298. Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah
2299. Odločba o izdaji soglasja k odločitvi uprave ustanove o prenehanju Ustanove OIDFA kongres Slovenija 2016
2300. Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu storitev ali prostorov, ki so potrebni, da se prejemniku omogoči upravljanje nanj prenesenih poslovnih dejavnosti, v skladu s členom 65(5) Direktive 2014/59/EU
2301. Sklep o uporabi Smernic o dejanskih okoliščinah, ki predstavljajo stvarno grožnjo za finančno stabilnost, in elementih, povezanih z učinkovitostjo instrumenta prodaje poslovanja, v skladu s členom 39(4) Direktive 2014/59/EU
2302. Sklep o uporabi Smernic o ugotavljanju, kdaj bi likvidacija sredstev ali obveznosti v okviru običajnih insolvenčnih postopkov lahko negativno vplivala na enega ali več finančnih trgov, v skladu s členom 42(14) Direktive 2014/59/EU
2303. Sklep o uporabi Smernic o opredelitvi ukrepov za zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost in okoliščinah, v katerih se lahko posamezen ukrep uporablja v skladu z Direktivo 2014/59/EU
2304. Sklep o uporabi Smernic o razlagi različnih okoliščin, v katerih se za institucijo šteje, da propada ali bo verjetno propadla, v skladu s členom 32(6) Direktive 2014/59/EU
2305. Sklep o uporabi Končnih smernic o menjalnih razmerjih za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov
2306. Sklep o uporabi Končnih smernic o medsebojni povezavi med zaporedjem odpisa in konverzije iz direktive o sanaciji in reševanju bank ter uredbo in direktivo o kapitalskih zahtevah
2307. Sklep o uporabi Končnih smernic o obravnavi delničarjev pri reševanju s sredstvi upnikov ali odpisu in konverziji kapitalskih instrumentov
2308. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki
2309. Sklepi o razrešitvi predsednikov okrajnih volilnih komisijah
2310. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o kalibraciji sistemov za prekinitev trgovanja in objavah zaustavitev trgovanja
2311. Obvestilo o izdaji Prvega dopolnila k Tretjemu dopolnilu Tretje izdaje Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum 3.3.1
2312. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče
2313. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17
2314. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
2315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
2316. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 3
2317. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci
2318. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2319. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017
2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
2321. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rečica ob Savinji
2322. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
2323. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Pekarna« v Slovenski Bistrici
2324. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi
2325. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev
2326. Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov
2327. Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije št. 094-02-12/2016-7 z dne 23. 6. 2017
2328. Popravek Popravka Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017
2329. Popravek Pravilnika o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj