Št. objave Naslov
2219. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Slovaški republiki
2220. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Latviji
2221. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Avstriji
2222. Pravilnik o vrednotenju kmetijskih zemljišč komasacijskega sklada
2223. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016–2025)
2224. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij
2225. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
2226. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici
2227. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2228. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
2229. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov
2230. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
2231. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2017
2232. Statut Zbornice podjetij za izterjavo
2233. Pristop h KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd), ki ima razširjeno veljavnost
2234. Razlaga v zvezi z izvajanjem drugega odstavka 77. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
2235. Vsebina in oblika diplome B&B Visoke šole za trajnostni razvoj
2236. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas (Nuhanović)
2237. Sklep o manjši notranji igralni površini v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno
2238. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kanjona Kokre
2239. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
2240. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo