Št. objave Naslov
2204. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
2205. Pravilnik o razširjenih strokovnih kolegijih
2206. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil
2207. Sklep o uporabi smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o pravilih in postopkih pri neizpolnjevanju obveznosti udeležencev centralne depotne družbe
2208. Sklep o uporabi smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o dostopu centralne depotne družbe do podatkov o poslih centralnih nasprotnih strank in mest trgovanja
2209. Sprememba Navodil za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju
2210. Dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
2211. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
2212. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
2213. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1
2214. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
2215. Avtentična razlaga povezave med 113. in 114. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje
2216. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Škrubov vrh za del SEVER 1
2217. Sklep o cenah storitev ravnanja z odpadki
2218. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno obrtno cono Grabonoš