Št. objave Naslov
2175. Odlok o razpisu volitev predsednika republike
2176. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
2177. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2178. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2179. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2180. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2181. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2183. Uredba o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov
2184. Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
2185. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe
2186. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2017
2187. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2017
2188. Spremembe Pravilnika o napredovanju v plačne razrede na Univerzi v Ljubljani
2189. Akt o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.
2190. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja Hudinja – območje HU-1
2191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
2192. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 684/2 in 684/5, obe k.o. 2130 – Pševo
2193. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2017
2194. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert
2195. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert
2196. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentrupert
2197. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentrupert
2198. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Šentrupert
2199. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
2200. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan
2201. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škocjan
2202. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan
2203. Sklep o razpisu referenduma o umestitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec