Št. objave Naslov
2139. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne
2140. Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
2141. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v St. Pöltnu, v Republiki Avstriji
2142. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v St. Pöltnu, v Republiki Avstriji
2143. Sklep o spremembi Sklepa o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Toulousu, v Francoski republiki
2144. Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti
2145. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini
2146. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
2147. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2148. Sklep o uporabi Smernic o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013
2149. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada
2150. Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
2151. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.
2152. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku
2153. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 02 Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane
2154. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper
2155. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d'infanzia Delfino blu
2156. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2157. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2158. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
2159. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno
2160. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 607, k.o. 2318 – BILJE
2161. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog - Trebelno
2162. Sklep o določitvi cene za izvajanje storitve Pomoč družini na domu
2163. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena
2164. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav
2165. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
2166. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Jožef«
2167. Sklep o začetku priprave postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ožje območje zazidave »Jožef«
2168. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2169. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2170. Sklep o spremembi cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur
2171. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2172. Popravek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik
2173. Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
2174. Popravek Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin