Št. objave Naslov
2065. Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)
2066. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-G)
2067. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-A)
2068. Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-G)
2069. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2A)
2070. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Lihtenštajn
2071. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
2072. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo
2073. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Münchnu
2074. Odločba o imenovanju namestnika generalnega državnega tožilca Republike Slovenije
2075. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2076. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2077. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2078. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku v Kranju
2079. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
2080. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
2081. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025)
2082. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora
2083. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
2084. Sklep o zavrnitvi pobude
2085. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
2086. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
2087. Certifikacijske specifikacije o oblikovanju in določanju postopkov instrumentalnega letenja in drugih pogojev za vzletanje in pristajanje zrakoplovov
2088. Poročilo o gibanju plač za maj 2017
2089. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije
2090. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017
2091. Obvezna razlaga prve alinee 25. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec
2092. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec
2093. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017
2094. Ugotovitveni sklep o 110. in 128. členu OPN Brezovica
2095. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brezovica za programsko obdobje 2017–2020
2096. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
2097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
2098. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
2099. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj
2100. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
2101. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku
2102. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2103. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2104. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2105. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2106. Sklep o višini najemnine za grobove in cene storitev za pokopališko dejavnost
2107. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2108. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas
2109. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017
2110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
2111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
2112. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško
2113. Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra
2114. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Lendava
2115. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019
2116. Statut Občine Loški Potok
2117. Poslovnik Občinskega sveta Občine Loški Potok
2118. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko
2119. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič
2120. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič
2121. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
2122. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
2123. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk
2124. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno
2125. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno
2126. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno
2127. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica
2128. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2129. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN_2) Gospodarske cone Zalog
2130. Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem
2131. Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu
2132. Uredba o številu probacijskih enot, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne enote in probacijskih enot
2133. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
2134. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2135. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
2136. Sklep o prenosu delov državne ceste med občinske ceste
2137. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za varno vzletanje in pristajanje letal v pogojih zmanjšanje vidljivosti
2138. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom