Št. objave Naslov
1939. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1E)
1940. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018
1941. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1942. Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu
1943. Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča
1944. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
1945. Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami
1946. Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
1947. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2017 do 20. 12. 2017
1948. Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
1949. Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju
1950. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2017
1951. Razlagi določb Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
1952. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ajdovščina
1953. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina
1954. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018
1955. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina
1956. Sklep o odstopu namestnika člana OVK in imenovanje novega namestnika člana
1957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
1958. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center
1959. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode
1960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10
1961. Odlok spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju
1962. Sklep o ugotovitvi javne koristi na nepremičninah
1963. Sklep št. 3/17 o ukinitvi statusa javnega dobra
1964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017
1965. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci
1966. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017
1967. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Gornji Petrovci
1968. Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin
1969. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017
1970. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7, vse k.o. Semedela)
1971. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
1972. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje
1973. Dopolnitev Sklepa o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci
1974. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017
1975. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lendava
1976. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 3 Loški Potok)
1977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička
1978. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička (uradno prečiščeno besedilo)
1979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče – Latkova vas
1980. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
1982. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017
1984. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
1985. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.2)
1986. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.3)
1987. Odlok o prenehanju veljavnosti Tehničnega popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice«
1988. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice
1989. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1990. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016
1991. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
1992. Odlok o spremembi meje območij naselij Dvor in Mala Kostrevnica
1993. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin – SD OPN 1
1994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
1995. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
1996. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Žalec
1997. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec
1998. Sklep o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa javnega dobra
1999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica