Št. objave Naslov
1840. Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ)
1841. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1)
1842. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT)
1843. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Bariju, v Italijanski republiki
1844. Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva
1845. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
1846. Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju
1847. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-23 Kamnik – Poljane
1848. Pravilnik o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj
1849. Sklep o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka
1850. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (SD01 OPPN GC Zalog)
1851. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
1852. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4, Uradni list RS, št. 18/17)