Št. objave Naslov
1596. Priporočilo v zvezi z okoljsko nesrečo, ki jo je povzročil požar v podjetju Kemis d.o.o.
1597. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1598. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1599. Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja
1600. Pravilnik o obravnavi nesreče na smučišču
1601. Pravilnik o skupnih oznakah ob hkratnem izvajanju nalog nadzornika in reševalca na smučišču
1602. Pravilnik o vodnem katastru
1603. Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
1604. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
1605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1606. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij
1607. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij
1608. Odredba o določitvi nacionalnega centra za farmakovigilanco
1609. Pravilnik o Festivalu slovenskega filma
1610. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
1611. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2017
1612. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno
1613. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2016
1614. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zgornje Brezje
1615. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani
1616. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 172/22, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
1617. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2025/15, 2026/9, 2026/10 in 2026/11, vse k.o. 1785 Sela
1618. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2409/4, 2409/5 in 2409/6, vse k.o. 1795 Velike Lipljene
1619. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1143/6, k.o. 1786 Šmarje
1620. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 883/4, k.o. 1784 Stranska vas
1621. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Žabja vas GO_2/2_SSe v Godoviču (1. faza)
1622. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016
1623. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči
1624. Sklep o cenah najema grobov
1625. Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1)
1626. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Kranj
1627. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2016
1628. Sklep o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci
1629. Sklep o začetku priprave sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del Občine Lendava
1630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017
1631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija
1632. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
1633. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del
1634. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
1635. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Mirna Peč
1636. Sklep o začetku priprave 2. sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mirna Peč – SD OPN 2
1637. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda za opravljanje spremljajočih dejavnosti vzgoje in izobraževanja Murska Sobota v plačilni razred
1638. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2016
1639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
1640. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci
1641. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1642. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica
1643. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053
1644. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – Pristovnik 2017
1645. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1646. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
1647. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017
1648. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice
1649. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
1650. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
1651. Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1652. Sklep o določitvi subvencije najemnine
1653. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1654. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1655. Sklep o višini vodarine
1656. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje
1657. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič
1658. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič
1659. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič
1660. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič
1661. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Tržič
1662. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o.
1663. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Copekov mlin s širšo okolico
1664. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi občinskega časopisa Občine Železniki
1665. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki v letu 2017
1666. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki v letu 2017
1667. Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1668. Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
1669. Odlok o rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2017
1670. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega načrta za Industrijsko-poslovno cono Podskrajnik – II in merilih za odmero komunalnega prispevka
1671. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju Občine Cerknica
1672. Pravilnik o subvencioniranju priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilni napravi na območju Občine Cerknica
1673. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1674. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2
1675. Odlok o načinu sofinanciranja protiprašne zaščite lokalnih cest, javnih poti in gozdnih cest
1676. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
1677. Odločba o imenovanju pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kranju
1678. Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07)
1679. Popravek Sklepa o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec