Št. objave Naslov
96. Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
97. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Dresdnu, v Zvezni republiki Nemčiji
98. Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj
99. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
100. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
101. Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2017
102. Naznanilo o odobritvi druge spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
103. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
104. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto
105. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija
106. Pristop h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
107. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče
108. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar)
109. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60
110. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta GAS-5-južni del
111. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2017
112. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
113. Statut Občine Dolenjske Toplice
114. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
115. Obvezna razlaga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
116. Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane
117. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2017
118. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
119. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2017
120. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2018
121. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017
122. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 930/7, k.o. 1804 – Češnjice
123. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 156/9, 159/6 in 156/11, k.o. 1804 – Češnjice
124. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1387/9, k.o. 1803 – Metnaj
125. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 824/3 in 824/4, vse k.o. 1822 – Muljava
126. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 390/9, k.o. 1822 – Muljava
127. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 663/3, k.o. 1818 – Podboršt
128. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 218/2, 215/5 in 214/3, obe k.o. 1818 – Podboršt
129. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1587/23, 1587/22, 1587/20 in 1587/18, vse k.o. 1810 – Stična
130. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 653/4, 652/2, 671/4 in 661/2, vse k.o. 1810 – Stična
131. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1791/2, k.o. 1824 – Valična vas
132. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1422/8, k.o. 1825 – Zagradec
133. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice
134. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 2-01: Gospodarska cona (GC) Anhovo
135. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
136. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
137. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
138. Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper
139. Odlok o štipendiranju
140. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
141. Odlok o subvencioniranju varstva otrok
142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper
143. Odlok o turistični taksi v Občini Križevci
144. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Tabor
145. Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojenčke v Občini Luče
146. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode
147. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
148. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme
149. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2017
150. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
151. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.
152. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.
153. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici
154. Sklep o določitvi osnovne plače direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017
156. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče
157. Sklep o soglasju k subvenciji cene izvajanja obvezne gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov CEROZ d.o.o. za čas od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
158. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska gradnja Oštrc – zahod«
159. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug
160. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
161. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec
162. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2016 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme
163. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije
164. Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017
165. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh