Št. objave Naslov
1514. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko
1515. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2016
1516. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017
1517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
1518. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1519. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1520. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas
1521. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1522. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – SD OPN 2