Št. objave Naslov
1438. Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1)
1439. Zakon o probaciji (ZPro)
1440. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A)
1441. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C)
1442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D)
1443. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-B)
1444. Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (ZRPPR1015-B)
1445. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E)
1446. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1D)
1447. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
1448. Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1449. Pravilnik o načinu priglasitve izdane menice
1450. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
1451. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini
1452. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1453. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
1454. Odločba o izdaji soglasja k odločitvi uprave ustanove o prenehanju Mednarodne fundacije – Ustanove za promocijo bosanske piramide sonca
1455. Sklep o spremembah Sklepa o sistemu jamstva za vloge
1456. Sklep o uporabi Skupnih smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti
1457. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Železniki
1458. Operativno-tehnična zahteva za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental
1459. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2017
1460. Poročilo o gibanju plač za marec 2017
1461. Pristop FIDES-a k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
1462. Odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami
1463. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017
1464. Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Občine Bovec
1465. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Bovec
1466. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik)
1467. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe
1468. Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
1469. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje
1470. Odlok o določitvi in imenovanju Ceste Janeza Cvirna v naselju Celje
1471. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini
1472. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje
1473. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1474. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju«
1475. Odlok o spremembi Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje
1476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
1477. Sklep št. 2/17 o ukinitvi statusa javnega dobra
1478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina
1479. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta
1480. Sklep o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice
1481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4
1482. Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško
1483. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1484. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša)
1485. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje
1486. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
1487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020
1488. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za proizvodno servisno cono Vrtača
1489. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1490. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Sodražica
1491. Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter - Vrtojba
1492. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PL9 – TAJFUN
1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017
1494. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ajdovščina
1495. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III
1496. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
1497. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Razvojna agencija Rod Ajdovščina v plačni razred
1498. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki
1499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2017 – 1. Rebalans 2017
1500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2018 – 1. spremembe sprejetega proračuna 2018
1501. Pravilnik o sofinanciranju počitniških aktivnosti
1502. Sklep o začetku priprave 1. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice
1503. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava
1504. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito
1505. Uredba o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
1506. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Mura v Občini Gornja Radgona
1507. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
1508. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«
1509. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Srbije v Republiki Sloveniji s sedežem v Vipavi
1510. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
1511. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov
1512. Pravilnik o spremembi Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
1513. Popravek Avtentične razlge tretjega odstavka 33. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ORZUKSB33)