Št. objave Naslov
1367. Avtentična razlga tretjega odstavka 33. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ORZUKSB33)
1368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-H)
1369. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1I)
1370. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 (OdPSD17–19-B)
1371. Sklep o imenovanju predsednika Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1372. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Daeguju, v Republiki Koreji
1373. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Daeguju, v Republiki Koreji
1374. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Seulu, v Republiki Koreji
1375. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti
1376. Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1377. Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa
1378. Pravilnik o potrdilu o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca
1379. Pravilnik o pogojih za oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike
1380. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti spremenjene sheme državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU
1381. Sklep o uporabi Smernic za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti
1382. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika
1383. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
1384. Poslovnik Fiskalnega sveta
1385. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Črnomelj – območje Čardak
1386. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
1387. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Brezovica
1388. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje
1389. Sklep o višini parkirnine za leto 2017
1390. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2015
1391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016
1392. Odlok o javnem redu in miru v Občini Dol pri Ljubljani
1393. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
1394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
1395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
1396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija
1397. Pravilnik o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v Občini Kamnik
1398. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1399. Sklep o opustitvi javnega dobra
1400. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2016
1401. Odlok o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje
1402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«
1403. Pravilnik o uporabi plačilnih kartic v Občini Kočevje
1404. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »CAPRIS«
1405. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016
1406. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
1407. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tržnem redu na tržnici v Krškem in drugih dogovorjenih javnih mestih
1408. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2017
1409. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2017
1410. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj obstoječe dejavnosti v delu ureditvene enote SEN 072
1411. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2016
1412. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica
1413. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Piran za leto 2017
1414. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Prestranek EUP PR-038 (sever) – Ob železnici
1415. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica
1416. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017
1417. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (SDOLN)
1418. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« – del
1419. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev industrijske cone Impol
1420. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2017/2018
1421. Odlok o spremembi meje območja naselja Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno in naselja Grobelno – del v k.o. 1205 Platinovec ter meje območja Občine Šentjur in Občine Šmarje pri Jelšah
1422. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1423. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
1424. Odlok o spremembi meje območja naselja Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno in naselja Grobelno – del v k.o. 1205 Platinovec ter meje območja Občine Šentjur in Občine Šmarje pri Jelšah
1425. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1426. Odlok o spremembi meje območij naselij Cerovica in Liberga
1427. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
1428. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1429. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje
1430. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Trebnje
1431. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2017
1432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto
1433. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«
1434. Uredba o izvajanju šolske sheme
1435. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
1436. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas
1437. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini