Št. objave Naslov
1204. Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (ZIČUDSP)
1205. Zakon o sodnem svetu (ZSSve)
1206. Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv)
1207. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C)
1208. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G)
1209. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C)
1210. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
1211. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah
1212. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
1213. Uredba o Naravnem rezervatu Ormoške lagune
1214. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju
1215. Uredba o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil
1216. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor
1217. Spremembi Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
1218. Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke
1219. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
1220. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2016
1221. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
1222. Pravilnik o vsebini in obliki diplom MLC Ljubljana
1223. Slovenski računovodski standard 30 (2016) Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih
1224. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2016
1225. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1226. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21c2/1/423_CU – ob Cesti Svobode«
1227. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
1228. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2016
1229. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komen
1230. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras
1231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
1232. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP KRŠ 034)
1233. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2016
1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
1235. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016
1236. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica
1237. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2016
1238. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica
1239. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2016
1240. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017
1241. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1242. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2016
1243. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018
1244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 3
1245. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1246. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016
1247. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
1248. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
1249. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
1250. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PL21/1, Planina pri Sevnici
1251. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2016
1252. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2016
1253. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1254. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
1255. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec
1256. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2016
1257. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec
1258. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2016
1259. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno proizvodno cono na Logu – zahodni del
1260. Popravek Pravilnika o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov
1261. Popravek Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj
1262. Popravek Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj