Št. objave Naslov
1093. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20)
1094. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran s sedežem v Ankari
1095. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
1096. Pravilnik o centralni bazi zdravil za uporabo v humani medicini
1097. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje
1098. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
1099. Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe delegiranih aktov Komisije EU na podlagi Uredbe 909/2014/EU
1100. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017
1101. Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
1102. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za tehnologijo polimerov (čistopis)
1103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obalno območje Žusterne
1104. Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2016
1105. Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno
1106. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini
1107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2016
1108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore
1109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad, Bukovžlak in Vrhe
1110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih
1111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole
1113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Svetina