Št. objave Naslov
993. Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu
994. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk
995. Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
996. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
997. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
998. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Slovenske vojske
999. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oznakah v Slovenski vojski
1000. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil
1001. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016
1002. Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane
1003. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018
1004. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016