Št. objave Naslov
914. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
915. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Zambije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
916. Pravilnik o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov
917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
918. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
919. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah
920. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016
921. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Gabronovo naselje
922. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2016
923. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017
924. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
925. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Artiče jug v Občini Brežice
926. Sklep o kategorizaciji občinskih tržnih stanovanj
927. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
928. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
929. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
930. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
931. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
932. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
933. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
934. Odlok o spremembi območja naselij Gorje in Trebenče
935. Odlok o spremembah in dopolnitvah 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
936. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
937. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija
938. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje
939. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Grosuplje
940. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2269/10, 2269/11 in 2296/2, vse k.o. 1790-Slivnica
941. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1462/10 in 1462/12, obe k.o. 1781-Polica
942. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1482/9, k.o. 1781-Polica
943. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti na nepremičninah v lasti Občine Grosuplje
944. Sklep o določitvi vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin
945. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016
946. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2016
947. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2016
948. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid
949. Sklep o višini prispevka neposrednega uporabnika k ceni pomoči na domu
950. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
951. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 1
952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje
953. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine v k.o. Kočevska Reka, k.o. Štalcerji, k.o. Borovec in k.o. Livold
954. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Koper
955. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2016
956. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj
957. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4)
958. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2016
959. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2017
960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
961. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi
962. Odlok o spremembi mej naselij Brezje in Radegunda v Občini Mozirje ter naselja Dol-Suha v Občini Rečica ob Savinji
963. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica
964. Pravilnik o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož
965. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2016
966. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
967. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij
968. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
969. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka
970. Navodilo za predstavnike Občine Pivka v organih upravljanja javnih zavodov
971. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2016
972. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2016
973. Odlok o spremembi mej naselij Brezje in Radegunda v Občini Mozirje ter naselja Dol-Suha v Občini Rečica ob Savinji
974. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016
975. Sklep o ukinitvi javnega dobra
976. Sklep o ukinitvi javnega dobra
977. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2016
978. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017
979. Sklep o ukinitvi javnega dobra
980. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016
981. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice
982. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice
983. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2016
984. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017
985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (1. sprememba)
986. Sklep o ugotovitvi javne koristi za širitev športnega parka Križe
987. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče
988. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.
989. Sklep o izvzemu iz javnega dobra in zamenjava parcele
990. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 (OPPN) po skrajšanem postopku
991. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje
992. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2