Št. objave Naslov
802. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2-UPB5)
803. Zakon o mednarodni zaščiti (uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1-UPB1)
804. Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZRO-UPB1)
805. Pravilnik o spremembi Pravilnika o potniških ladjah
806. Odločba o ugotovitvi, da je bila v neskladju z Ustavo 1. točka 4. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, kolikor je v primeru pomešanja premoženja zakonitega in nezakonitega izvora omogočala odvzem celotnega pomešanega premoženjskega predmeta, in o ugotovitvi, da niso bili v neskladju z Ustavo 1. točka 4. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora v preostalem delu, prvi odstavek 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in 6. točka 4. člena ter drugi odstavek 2. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, kolikor sta se nanašala na zakonca osumljenca, obdolženca, obsojenca ali zapustnika
807. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 154. člena Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, kolikor določa, da podatke, sporočila, posnetke ali dokazila, pridobljene z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, hrani sodišče, dokler se hrani kazenski spis, odločba o ugotovitvi, da 153. člen ter prvi in drugi stavek drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku niso v neskladju z Ustavo, odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 154. člena Zakona o kazenskem postopku  v delu, ki ni zajet v 1. točki izreka, ni v neskladju z Ustavo
808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov
809. Seznam tretjih držav iz 66. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
810. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2017
811. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Slovenske Konjice
812. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Hrastnik
813. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
814. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj
815. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
816. Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije
817. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016
818. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas
819. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017
820. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”
821. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2016
822. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij
823. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, javne posesti in javnega dobra
824. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2016
825. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
826. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2017
827. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah
828. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2017
829. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje - Kozina
830. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2016
831. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2017
832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina
833. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma v Občini Idrija
834. Sklep o ukinitvi javnega dobra
835. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj
836. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
837. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo
838. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Križevci
839. Sklep o ugotovitvi javne koristi
840. Avtentična razlaga prikazov višinskih kot v grafičnem načrtu 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti« v povezavi z določbami 14. in 15. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)
841. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana
842. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana
844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
845. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Ljubno
846. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Ljubno
847. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2016
848. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2017
849. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2016
850. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič
851. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sn3 – »Krnice2« – del
852. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Bistriška vrata zahod«
853. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I.« v Slovenski Bistrici
854. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016
855. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
856. Odlok o dodeljevanju vrtov v zakup v Občini Šmarje pri Jelšah
857. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
858. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SI 2 – Spodnje Izlake
859. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi
860. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec
861. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1
862. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
863. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
864. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016
865. Tehnični popravek Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora