Št. objave Naslov
657. Sklep o imenovanju predsednika Fiskalnega sveta
658. Sklep o imenovanju člana Fiskalnega sveta
659. Sklep o imenovanju članice Fiskalnega sveta
660. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
661. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
662. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
663. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
664. Sklep o imenovanju generalnega državnega tožilca
665. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
666. Sklep o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo
667. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
668. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
669. Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi
670. Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017
671. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
672. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
673. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
674. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
675. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
676. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije
677. Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2017
678. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 195. člena Stanovanjskega zakona, kolikor se nanaša na najemne pogodbe za neprofitna stanovanja v občinah, oddana na javnem razpisu.
679. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in sklepa Višjega sodišča v Kopru
680. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
681. Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
682. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve
683. Spremembe in dopolnitve Certifikacijskih specifikacij za atestiranje ultralahkih motornih letal
684. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
685. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2016
686. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”
687. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2017
688. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno-Ložnica V
689. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje
690. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2016
691. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
692. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
693. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje-Sap
694. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
695. Odlok o spremembi mej in območij naselij Grosuplje, Brvace, Cikava, Brezje pri Grosupljem, Ponova vas, Hrastje pri Grosupljem in Malo Mlačevo v Občini Grosuplje in poimenovanju nove ceste in poti na območju naselja Grosuplje
696. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SA-4/SS Sarsko – del
697. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-3/PP z dostopno cesto po kratkem postopku
698. Ugotovitveni sklep o izvolitvi članice Občinskega sveta Občine Kamnik
699. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 1 – širitev cone LIK)
700. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 2 – nova gospodarska cona GATER)
701. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve
702. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017
703. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018
704. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017
705. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018
706. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Fokovci
707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču Piran
708. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču Portorož
709. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
710. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja vas
711. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
712. Poročilo o nadomestnih volitvah za člana Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
713. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci
714. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu
715. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017
716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom – Šmartno vzhod ob obvoznici
717. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
718. Sklep o ukinitvi javnega dobra
719. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017
720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina
721. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018
722. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
723. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza)
724. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2016
725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Log - Dragomer
726. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
727. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Kozmetika
728. Preklic objave Odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2018