Št. objave Naslov
615. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
616. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru in odpravi odločb Ministrstva za notranje zadeve ter odločb Upravne enote Maribor
617. Pravilnik o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
618. Sklep o uporabi smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) z naslovom Smernice za izvajanje uredbe o zlorabi trga – Informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago
619. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje ulice CKS in Mire Pregljeve v Litiji
620. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Murska Sobota
621. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2017
622. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
623. Kodeks etike zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
624. Revalorizacija tarif po Pogodbi o pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske zveze Slovenije
625. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina
626. Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
627. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2016
628. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno
629. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno
630. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2017
631. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno
632. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka
634. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
635. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
636. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
637. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
638. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
639. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
640. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Krško – SD OPN 1
641. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje – del
642. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Medvode
643. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pirniče
644. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preska
645. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka
646. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje
647. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode
648. Sklep o ugotovitvi javne koristi za omejitev lastninske pravice na nepremičninah
649. Sklep o potrditvi Celostne prometne strategije Občine Medvode z akcijskim načrtom
650. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
651. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
652. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
653. Uredba o spremembi Uredbe o oznakah v Slovenski vojski
654. Odločba o imenovanju Nine Ošlak za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru
655. Odločba o imenovanju Andreje Grum za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani na Oddelku za evropske zadeve
656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov