Št. objave Naslov
543. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač
544. Uredba o spremembah Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora
545. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
546. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci
547. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
548. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
549. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
550. Pravilnik o zagotavljanju podatkov za eVŠ
551. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah
552. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, prilagojenih za izvajanje na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
553. Odredba o sprejetju izobraževalnega programa srednjega splošnega izobraževanja Umetniška gimnazija, smer gledališče in film
554. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega sodišča v Mariboru
555. Sklep o uporabi Smernic organa EBA o oceni kreditne sposobnosti
556. Sklep o uporabi Smernic organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi
557. Sklep o uporabi Smernic o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino
558. Sklep o uporabi Smernic o politikah in praksah prejemkov, povezanih s prodajo in zagotavljanjem produktov in storitev bančništva na drobno
559. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov
560. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
561. Sklep o naložbah pokojninskega sklada
562. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
563. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
564. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
565. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran
566. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
567. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle
568. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
569. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane
570. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
571. Odlok o občinskih cestah v Občini Ivančna Gorica
572. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
573. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica
574. Sklep o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu Občina Ivančna Gorica
575. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
576. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični
577. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica
578. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
579. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica
580. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku in o priznanjih Občine Komen
581. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper
582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper
583. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu »Mejni prehod Škofije«
584. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
585. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
586. Ugotovitveni sklep o imenovanju občinske svetnice
587. Avtentična razlaga prve alineje četrtega odstavka (Streha, fasada) 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško
589. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje
590. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje
591. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Kot
592. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija
593. Odredba za postavitev naprav za umirjanje prometa na Dragomerški cesti in Šolski ulici v Občini Log - Dragomer
594. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci
595. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – tehnološki park
596. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017
597. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje
598. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar
599. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 (krajše: SD IPN – št. 2) za širitev stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica
600. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofljica
601. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica
602. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice
603. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (skrajšani postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
605. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Zavrh
606. Cenik pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in pristanišče Portorož
607. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
608. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2017
609. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2018
610. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2017
611. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2018
612. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rekreativno turistični park Žužemberk (severni del)
613. Popravek Sprememb in dopolnitev Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije
614. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del