Št. objave Naslov
488. Pravilnik o določitvi gozdne združbe in rastiščnega koeficienta za gozdno parcelo
489. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
490. Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
491. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev
492. Odredba o usklajenih višinah nominalnih vrednosti zneskov iz Pravilnika o sklepanju zakonske zveze za leto 2017
493. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA NASMEH ZA ŽIVLJENJE«
494. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov
495. Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
496. Poročilo o gibanju plač za december 2016
497. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2017
498. Seznam tretjih držav iz 66. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
499. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
500. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2017
501. Sklep o ukinitvi javnega dobra
502. Sklep o ukinitvi javnega dobra
503. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila
504. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje
505. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2017
506. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo) in okoljskega poročila
507. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava
508. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
509. Pravilnik o plačah, nagradah ter povračilih stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Metlika
510. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Metlika
511. Sklep o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno
512. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017
513. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018
514. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice
515. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
516. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
517. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
518. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
519. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
520. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
521. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šalovci
522. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
523. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
524. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2017
525. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
526. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi
527. Odlok Občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
529. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Žalec
530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
531. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
532. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
533. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
534. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2017
535. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2017
536. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2017
537. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2018
538. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017
539. Sklep o postopku priprave izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje – naselje Sonce
540. Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
541. Pravilnik o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici
542. Popravek Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto