Št. objave Naslov
460. Zakon o osebni asistenci (ZOA)
461. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)
462. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A)
463. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)
464. Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca
465. Odločbo o soglasju k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Parus – ustanova za financiranje podiplomskega študija«
466. Odločbo o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove Ustanova »Fundacija Viktoria«
467. Odločbo o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija akademika Ivana Vidava, ustanova za štipendiranje študentov matematike in naravoslovnih ved doktorskega študijskega programa«
468. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2017
469. Sklep OVK o nadomestnem mandatu
470. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
471. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica
472. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica
473. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica
474. Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja
475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje
477. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje
478. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje – prva sprememba in dopolnitev (SD OPN 1)
479. Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško
480. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje kmetijsko proizvodnega kompleksa Ribogojstvo Goričar – SLV 07
481. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2017
482. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2
483. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2017
484. Odlok o oddaji stvarnega premoženja, ki je v lasti in upravljanju Občine Slovenska Bistrica, v najem
485. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert
486. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šentrupert v letih 2017 in 2018
487. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2017