Št. objave Naslov
3925. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17)
3926. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E)
3927. Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti (ZdZPZD)
3928. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F)
3929. Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
3930. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih ter številu zaposlenih v javnem sektorju
3931. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2016
3932. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju
3933. Pravila za delovanje centra za podpore
3934. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran
3935. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
3936. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Ribnica v Občini Ribnica
3937. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3938. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci
3939. Sklep o začetku priprave Spremembe in dopolnitve Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
3940. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2017
3941. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
3942. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
3943. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje
3944. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2017
3945. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2017
3946. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016
3947. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2017
3948. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
3949. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
3950. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sežana
3951. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
3952. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2017
3953. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2017
3954. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2017
3955. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu