Št. objave Naslov
3774. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novi Gorici
3775. Pravilnik o letališčih
3776. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025)
3777. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025)
3778. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka
3779. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
3780. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3781. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3782. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
3783. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2017
3784. Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov
3785. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru
3786. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2016
3787. Poročilo o gibanju plač za oktober 2016
3788. Statut Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
3789. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
3790. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016
3791. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2017
3792. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran
3793. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran
3794. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2017
3795. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2017
3796. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2018
3797. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2017
3798. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2017
3799. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Cankova
3800. Sklep o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova
3801. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2017
3802. Sklep o sprejemu elaborata
3803. Cenik o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
3804. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016
3805. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3806. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3807. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017
3808. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2017
3809. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
3810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice
3811. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2017
3812. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
3813. Sklep o nadomestnem mandatu
3814. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
3815. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2017
3816. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2017
3817. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2017
3818. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3819. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017
3820. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
3821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2016
3822. Sklep o začasnem financiranju Občine Grad v obdobju januar–marec 2017
3823. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«
3824. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2017
3825. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2017
3826. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2018
3827. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2017
3828. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017
3829. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017
3830. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
3831. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2017
3832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu
3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj
3834. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2017
3835. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2017
3836. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017
3837. Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Krško
3838. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2017
3839. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017
3840. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2017
3841. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Log - Dragomer
3842. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2017
3843. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017
3844. Sklep o določitvi mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3845. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017
3846. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017
3847. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
3848. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017
3849. Popravek Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017