Št. objave Naslov
3636. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017
3637. Uredba o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije
3638. Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba
3639. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018
3640. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3641. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
3642. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3643. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti
3644. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
3645. Uredba o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3646. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
3647. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
3648. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče
3649. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018
3650. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2017
3651. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017
3652. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017
3653. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2017
3654. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017
3655. Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije
3656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3657. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
3658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3659. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2017
3660. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2017
3661. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017
3662. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del
3663. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica
3664. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017
3665. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2017
3666. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poljane nad Škofjo Loko: POL-13
3667. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul
3668. Odlok o financiranju krajevnih skupnostih Občine Kočevje
3669. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2017
3670. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Sežana
3672. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
3673. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016
3674. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3675. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016
3676. Odlok o spremembi proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017
3677. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
3678. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
3679. Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 CPG
3680. Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 VETERINA
3681. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
3682. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017
3683. Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Gospodarska cona Reber
3684. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
3685. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra